Hydroizolacje w budownictwie – Maciej Rokiel

rokiel1

PORADNIK HYDROIZOLACJE W BUDOWNICTWIE. WYBRANE ZAGADNIENIA W PRAKTYCE

MACIEJ ROKIEL

Kod: ROKIEL1
Zastosowania: LITERATURA FACHOWA
LITERATURA FACHOWA

Wydanie 2 rozszerzone i aktualnione, ilość stron: 516, oprawa: twarda, rok wydania: 2009

„Pierwsze wydanie Poradnika, które ukazało się w styczniu 2006 r., spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem. Obecna – druga edycja jest odpowiedzią na opinie i sugestie Czytelników, które pojawiły się już po kilku tygodniach od opublikowania wydania I. Postulowano rozszerzenie zagadnień poruszanych w publikacji o inne funkcjonujące na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe. Znaczna część tych sugestii została uwzględniona w drugim wydaniu Poradnika – rozszerzonym i uaktualnionym.

Rozdział dotyczący renowacji uzupełniono i poszerzono o problematykę związaną z diagnostyką konstrukcji, uporządkowano jednocześnie zagadnienia związane z zachowaniem materiałów budowlanych wobec wody i wilgoci. Przedstawiono nowe przykłady (wraz ze zdjęciami) szczegółowo ilustrujące przyczyny i skutki błędów. Dodano także podrozdział dotyczący metod osuszania przegród oraz napraw murów ceglanych” (fragment Od Autora).

Spis treści:

RENOWACJA STAREGO BUDOWNICTWA

1. Wstęp
2. Parametry charakteryzujące strukturę materiałów budowlanych i ich zachowanie się wobec wody
3. Przyczyny i źródła zawilgocenia budynków
4. Sole budowlane
5. Analiza przyczyn i wybór metody renowacji
6. Izolacje wtórne – metody mechaniczne odtwarzania izolacji poziomej
7. Izolacje wtórne – metody chemiczne (iniekcyjne) odtwarzania izolacji poziomej
– Iniekcja chemiczna
– Iniekcja bezciśnieniowa
– Iniekcja ciśnieniowa
– Iniekcja wielostopniowa
8. Izolacje wtórne – odtworzenie izolacji pionowej
– Izolacja zewnętrzna
– Izolacja wewnętrzna
– Dylatacje i rysy
– Iniekcje
– Iniekcja strukturalna
– Iniekcja w grunt
– Iniekcje zamykające oraz uszczelniające rysy i pęknięcia
– Uszczelnienia przejść rurowych, przebić, dylatacji, styków i krawędzi wewnętrznych
9. Tynki renowacyjne
– System tynków renowacyjnych
– Właściwości i działanie tynku renowacyjnego
– Wskazówki praktyczne i rysunki detali

BALKONY I TARASY

1. Wstęp
2. Czynniki destrukcyjne
3. Balkony
4. Tarasy
– Tarasy nadziemne
– Taras z powierzchniowym odprowadzeniem wody.
– Taras z drenażowym odprowadzeniem wody.
– Tarasy naziemne
5. Warstwa wierzchnia (użytkowa)
– Płytki ceramiczne
– Wykończenie powierzchni tarasów z drenażowym odprowadzeniem wody
6. Uszczelnienie zespolone (cienkowarstwowe elastyczne mikrozaprawy – szlamy)
7. Jastrych podkładowy
8. Maty uszczelniające

Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne

POMIESZCZENIA WILGOTNE I MOKRE

1. Klasy obciążenia wilgocią
2. Stosowane materiały hydroizolacyjne

Wytyczne wykonywania prac hydroizolacyjnych i detale rozwiązań

HYDROIZOLACJE ZAGŁĘBIONYCH W GRUNCIE ORAZ COKOŁOWYCH CZĘŚCI BUDYNKÓW

1. Obciążenie wilgocią / wodą
2. Cienkowarstwowe mineralne zaprawy uszczelniające (mikrozaprawy, szlamy)
– Właściwości
– Zalety
– Podłoże
– Przygotowanie zaprawy
– Nakładanie zaprawy
– Warstwy ochronne
3. Grubowarstwowe, modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniające (KMB)
– Właściwości
– Zastosowanie
– Podłoże
– Aplikacja
– Kontrola wykonywanej powłoki uszczelniającej
4. Izolacje poziome
5. Izolacje pionowe
6. Izolacje przejść rur instalacyjnych
7. Uszczelnienia dylatacji
8. Izolacje strefy cokołowej
9. Przypadki szczególne

DACHY ZIELONE

1. Wstęp
2. Dach tradycyjny i dach odwrócony
3. Dach zielony
– Zazielenienie ekstensywne
– Zazielenienie intensywne niskie
– Zazielenienie intensywne wysokie
– Hydroizolacja
– Termoizolacja
– Warstwa drenująca
– Warstwa wegetacyjna
– Warstwa filtracyjna
– Warstwa ochronna
– Warstwa chroniącą przed przenikaniem korzeni
– Warstwa rozdzielająca
4. Zalecenia projektowo-wykonawcze
5. Detale

WYBRANE ZAGADNIENIA HYDROIZOLACJI BASENÓW

1. Wstęp
2. Niecki basenowe
3. Przelewy
4. Hydroizolacja niecek basenowych
5. Uszczelnienie rynien przelewowych i dylatacji
6. Wyłożenia ceramiczne

LITERATURA

DODATEK. Ilustracje

PREZENTACJE