Ogólne warunki transakcji

1. Postanowienia ogólne

Poniższe Ogólne Warunki Transakcji odnoszą się do wszystkich dostaw i ofert firmy INJECTOR.
Nie uwzględnia się potwierdzeń zamawiającego, które odwołują się do jego własnych warunków transakcji wzg. zakupu.

Odstępstwa od niniejszych Warunków Transakcji mają moc jedynie wówczas, gdy są przez nas pisemnie potwierdzone.

Ewentualna prawna bezskuteczność pojedynczych postanowień niniejszych warunków umowy nie narusza mocy obowiązującej pozostałych postanowień.

Zastrzega się prawo do błędu, zmiany cen oraz sprzedaży przed potwierdzeniem oferty.

2. Oferta, zawarcie umowy

Zamówienia uważa się za przyjęte wówczas, gdy zostaną przez nas pisemnie potwierdzone. Do tego momentu należy traktować naszą ofertę za niewiążącą. Dodatkowe telefoniczne, telegraficzne lub ustne zastrzeżenia do umowy, uzupełnienia lub poprawki, również muszą być przez nas pisemnie potwierdzone, aby mogły mieć swoją moc prawną.

Potwierdzenie zawiera wiążące informacje o ostatecznej cenie towaru, kosztach dostawy, wielkości dostawy, łącznie z ewentualnymi dostawami częściowymi i o terminie dostawy.

3. Termin dostawy

Termin dostawy rozpoczyna się wraz z wysłaniem potwierdzenia zamówienia, jednakże nie przed przedłożeniem dokumentacji, udostępnieniem wzorców, zezwoleń, które dostarcza zamawiający, jak i przed wpłynięciem uzgodnionej zapłaty. Termin dostawy uważa się za zachowany, o ile przedmiot dostawy opuścił zakład lub została zgłoszona gotowość do jego wysłania. Termin dostawy ulega stosownemu wydłużeniu w razie wydarzeń związanych z protestami pracowniczymi, w szczególności strajku i lokautu, jak również w wypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód nie wynikających z woli dostawcy, o ile te przeszkody miały znaczący i dający się udowodnić wpływ na wyprodukowanie lub ekspedycję przedmiotu dostawy. Dotyczy to również sytuacji, gdy takie okoliczności występują u poddostawcy.

4. Ceny

Naszymi cenami są z reguły te, które uwidocznione są w koszyku towarów na naszej stronie internetowej w okresie zamawiania. Inne ceny, które ewentualnie pojawią się na stronach, a które zostaną ściągnięte ze schowków (Browser-Cache, Proxies), nie są aktualne i nie obowiązują.

Zastrzegamy sobie prawo do korekt cen wynikających z błędów maszynowych lub kalkulacyjnych.

Nasze ceny obejmują, o ile pisemnie wyraźnie inaczej nie uzgodniono, ustawowy podatek VAT od miejsca wysyłki, z wyłączeniem opakowania, kosztów przewozu wzgl. kwoty pobrania.

Opakowania przechodzą na własność klienta i są doliczane do kosztów przesyłki.

Kalkulacji artykułów wykazanych w cennikach dokonuje się na podstawie cenników obowiązujących w chwili dostawy. Ceny zawierają – bez względu na przewidywane narzuty dla niepełnych ilości – ceny dostaw w pełnych oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Zastrzega się prawo do zaokrąglenia z nadmiarem lub niedomiarem do wielkości jednostki opakowaniowej.

Dla cen, które w naszych ofertach i potwierdzeniach zleceń nie zostały wyraźnie określone jako stałe, zastrzegamy sobie możliwość odpowiedniego ich regulowania, o ile czynniki wpływające na koszty (koszty materiałowe, osobowe, energia, jak również świadczenia ogólne, koszty taryfowe i transportowe itd.) po zawarciu umowy, a przed dostawą uległy znacznej zmianie. Nie jesteśmy zobowiązani do zachowania wcześniejszych cen przy kolejnych zleceniach.

Do wartości zamówienia poniżej 50,00 € dolicza się narzut w wysokości 12,50 €.

5. Warunki płatności

O ile nie uzgodniono inaczej, to nasze rachunki należy płacić natychmiast bez potrąceń.

W razie zapłaty z góry i płaceniu gotówką przy dostawie odlicza się 3% rabatu.

Jeżeli w naszej ofercie nie określono innych warunków, to płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od daty wystawienia rachunku w kwocie netto, a mianowicie z wyłączeniem potrąceń i wstrzymań, chyba że roszczenia zamawiającego są prawnie uznane albo bezsporne.

Zamawiający po raz pierwszy dokonują przedpłaty lub płacą za pobraniem przy dostawie.

W wyjątkowych wypadkach lub z powodu niezachowania warunków płatności, albo w okolicznościach, które poznaliśmy już po zawarciu umowy, a które zmniejszałyby zdolność kredytową zamawiającego, albo wobec odmowy zapłaty przez instytucje finansowe lub oferentów sposobów zapłaty, zastrzegamy sobie prawo do realizacji zamówienia wyłącznie za pobraniem lub po zapłacie z góry, jak również przy zachowaniu terminu dodatkowego, odstąpienia od umowy lub domagania się wyrównania strat spowodowanych niezrealizowaniem umowy, bez naruszenia prawa do zwrotu towarów dostarczonych z zastrzeżeniem prawa własności na koszt zamawiającego.

Koszty, które powstają przy księgowaniu stornującym transakcji płatniczej z braku pokrycia lub ze względu na błędne dane przekazane przez klienta, obciążają klienta.

Nie przyjmuje się weksli lub czeków.

W razie opóźnienia zapłaty mamy prawo naliczać odsetki za zwlokę w wysokości przynajmniej 5.00 punktów procentowych powyżej aktualnej stopy procentowej w naszym banku kredytowym dla wypadków przekroczenia salda, nie mniej jednak niż 11,5% w stosunku rocznym.

Niezachowanie warunków płatności lub okoliczności, które poznaliśmy dopiero po zawarciu umowy, a które mogłyby sprzyjać zmniejszeniu zdolności kredytowej zamawiającego, skutkuje natychmiastową wymagalnością wszystkich naszych żądań bez względu na okres spłaty przyjętych weksli. Ponadto rezerwujemy sobie prawo do realizacji jeszcze nie wysłanych dostaw wyłącznie po opłaceniu z góry lub za poręczeniem majątkowym, jak również odstąpienia od umowy przy zachowaniu terminu dodatkowego lub domagania się wyrównania strat spowodowanych niezrealizowaniem umowy, bez naruszenia prawa do zwrotu towarów dostarczonych z zastrzeżeniem prawa własności na koszt zamawiającego.

6. Zamówienia na żądanie do odwołania

Zamówienia na żądanie, o ile nie uzgodniono inaczej, należy odebrać najpóźniej 6 miesięcy po upływie terminu umowy, bez zwłoki i ponaglania z naszej strony. Po upływie tego terminu mamy prawo samodzielnie podjąć decyzję o wystawieniu rachunku lub skreśleniu zamówienia przy jednoczesnym domaganiu się odszkodowania.

7. Zakłócenia dostaw

Jeżeli ze strony dostawcy nastąpi opóźnienie dostaw, to zamawiający ma obowiązek określić stosowny termin dodatkowy. Po upływie terminu dodatkowego zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, o ile towar do czasu upływu terminu dodatkowego nie był gotowy do wysyłki. Zamawiający nie może odmówić przyjęcia dostaw częściowych. Wyklucza się prawo do odszkodowania z powodu niezrealizowania lub zrealizowania dostaw z opóźnieniem. Chyba że opóźnienie dostaw zostało spowodowane umyślnie lub przez wyraźne zaniedbanie.

Zachowanie terminu dostawy jest warunkiem wypełnienia przez zamawiającego zobowiązań wynikających z umowy.

8. Opakowanie i wysyłka

Wysyłki dokonuje się w zakładzie i zawsze na rachunek, również przy dostawach wolnych od opłat, i odpowiedzialność zleceniodawcy lub zamawiającego. Wraz z przekazaniem spedytorowi lub przewoźnikowi, najpóźniej jednak po opuszczeniu zakładu, ryzyko, w tym także ryzyko zajęcia, przechodzi na zleceniodawcę lub zamawiającego. Wybór trasy dowozu i środka transportowego następuje w wypadku braku szczególnych wytycznych według optymalnej ceny bez jakichkolwiek gwarancji, że chodzi o najtańszy i najszybszy przewóz.

Jeżeli towar zgłoszony do wysyłki nie zostanie w ostatniej chwili odwołany lub gdy transport nie jest możliwy trwale lub czasowo, to mimo tego cena zakupu przypada do zapłaty. Jesteśmy wówczas uprawnieni do przechowania towaru według własnego uznania na koszt i odpowiedzialność zamawiającego.

Wyklucza się odpowiedzialność dostawcy za szkodliwe wpływy warunków atmosferycznych na zamówione towary w czasie transportu lub składowania. Zachowuje się prawo do dostawy z nadwyżką lub niepełnej dostawy w granicach 10% zapotrzebowanej ilości, szczególnie przy produkcji na specjalne zamówienie.

Przy dostawach częściowych, które wyniknęły z przyczyny firmy INJECTOR lub przez nią zostały zaproponowane, dostawy uzupełniające nie są objęte kosztami wysyłki.

W wypadku specjalnych życzeń klienta odnośnie podziału dostawy, za każdą dostawę częściową będą naliczane dodatkowe koszty wysyłki.

Koszty opakowania i wysyłki ponosi nabywca. Zależą one od rodzaju wysyłki, sposobu zapłaty, ciężaru i miejsca docelowego. Są one wyliczane przed zamówieniem On-line w koszyku i pokazane lub określone przy zamówieniu telefonicznym i wykazane w sposób wyodrębniony na rachunku. Wybór rodzaju przesyłki polega na życzeniu wyrażonym przez klienta lub na optymalnym określeniu w ramach dopuszczalnych możliwości. Przegląd różnych możliwości wysyłki i płatności, jak również stosowne ceny opublikowane są na naszej stronie internetowej.

W razie braku innych wyraźnych i przez nas pisemnie przyjętych uzgodnień wybieramy optymalne opakowanie. Za opakowanie skrzyniowe przy bezpłatnym zwrocie w przeciągu 4 tygodni odlicza się ? wartości wyliczonej dla opakowania w stanie dobrym. Opakowania kartonowe i wewnętrzne naliczane są w cenie kosztów własnych i nie podlegają zwrotowi.

9. Odbiór i kontrola

Dostarczone wyroby należy przy dostawie odebrać. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, odbioru można dokonać w naszym zakładzie, i to natychmiast po zgłoszeniu gotowości do wysyłki. Jeżeli zamawiający nie odbiera towaru, to towar po opuszczeniu zakładu uważa się odpowiednio do warunków za dostarczony bez zarzutu. Koszty kontroli i odbioru ponosi zamawiający.

Opis produktu nie zwalnia użytkownika z obowiązku staranności.

Zastrzega się prawo do technicznych i twórczych odstępstw od opisu i danych w prospektach, katalogach i dokumentach pisemnych, jak również do zmian wynikających z postępu technicznego, bez możliwości prawnego wystąpienia przeciwko nam.

10. Reklamacja i gwarancja

Gwarancja obejmuje 12 miesięcy od momentu przejścia ryzyka.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi lub dokonanie zmian w produktach oznacza utratę gwarancji.

Wszelkich roszczeń, które skierowane są przeciwko nam, nie można scedować bez pisemnej zgody, a dochodzić ich może wyłącznie sam klient.

Za wady dostawy odpowiada dostawca tylko wówczas, gdy zostaną one zgłoszone natychmiast po ujawnieniu i gdy zamawiający wniesie pisemne uzasadnienie w ciągu 7 dni po nadejściu towaru do miejsca przeznaczenia. Braki, które mimo starannej kontroli nie zostały wykryte w tym czasie, należy reklamować niezwłocznie po ujawnieniu, wstrzymując natychmiast obróbkę, nie później jednak niż 4 tygodnie po przyjęciu towaru. Reklamacje, przed ich ostatecznym uznaniem, nie uprawniają do wstrzymania należnej zapłaty kwoty rachunku. Odpowiedzialność dostawcy ogranicza się do dostawy zastępczej lub naprawy dostarczonego materiału uznanego za wadliwy, z wyjątkiem części aktualnie będących w obróbce lub użytku. Z gwarancji wyłącza się niewłaściwe i niefachowe stosowanie, wadliwy montaż wzgl. uruchamianie przez zamawiającego lub osoby trzecie, naturalne zużycie, złe lub niedbałe obchodzenie się, niewłaściwe środki eksploatacyjne, narzędzia zastępcze, wpływy chemiczne, elektrochemiczne lub elektryczne, o ile nie można tego odnieść do winy dostawcy. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki zmian lub prac naprawczych przeprowadzonych przez zamawiającego lub osoby trzecie w sposób niefachowy bez uprzedniej zgody dostawcy. Z kosztów bezpośrednich powstających w wyniku dostawy zastępczej wzgl. naprawy dostawca ponosi – o ile reklamacja okaże się słuszna – koszty części zamiennej łącznie z wysyłką, jak również stosowne koszty demontażu i ponownego złożenia, następnie w zależności od sytuacji poszczególnego przypadku, jeżeli będzie to konieczne, koszty dowozu monterów i pomocników. Pozostałe koszty ponosi zamawiający.
Wyklucza się inne roszczenia zamawiającego, szczególnie odnoszące się do wyrównania strat, które nie powstały w samym przedmiocie dostawy, jak ubytki materiałowe, narzędzia i płace, chyba że są wynikiem wyraźnego zaniedbania. W tym wypadku odszkodowanie ograniczono do maksymalnej kwoty 1500,00 €.

Ponadto ustne lub pisemne doradztwo dostawcy w zakresie zastosowań technicznych również w odniesieniu do ewentualnych praw ochronnych osób trzecich jest niewiążące i nie uwalnia zamawiającego od jego własnych kontroli wyrobów dostawcy na swoje potrzeby dla zamierzonych celów i metod.

Odpowiedzialność za konstrukcyjnie prawidłową budowę i praktyczną przydatność części specjalnych spada na zamawiającego, również wówczas, gdy przy projektowaniu zasięgał naszej rady.

Dla jakości i wykonania miarodajne są przedłożone przez nas do badań egzemplarze próbne, tolerancje, o ile są one węższe niż określone w DIN 7710, wymagają wyraźnego uzgodnienia.

11. Prawa ochronne

Zamawiający zwalnia nas przy dostawie części według rysunku lub wzoru od roszczeń osób trzecich odnośnie naruszenia praw ochronnych. Jeżeli osoba trzecia zabroni nam wytwarzania lub dostawy powołując się na przysługujące mu prawa ochronne, to my – bez sprawdzania sytuacji prawnej – mamy prawo wstrzymać czynności i domagać się odszkodowania w wysokości poniesionych kosztów.

12. Zastrzeżenie własności

Prawo własności dostarczonego towaru jest zabezpieczeniem naszych bieżących wszystkich – również warunkowych lub terminowych – roszczeń wynikających z bieżących warunków transakcji, również wówczas, gdy cena sprzedaży za specjalnie określone wymogi została zapłacona. Przy rachunku bieżącym zastrzeżona własność na dostawie stanowi zabezpieczenie dla naszego salda rachunku.

Obróbki i przetworzenia może zamawiający dokonać z wyłączeniem nabycia prawa własności zgodnie z § 950 niemieckiego kodeksu cywilnego w naszym zleceniu, a my pozostajemy właścicielami tak powstałej rzeczy, która jako towar zastrzeżony służy do zabezpieczenia naszych roszczeń.

Przy obróbce (łączenie/mieszanie) z innymi nie należącymi do nas towarami przez zamawiającego stosuje się postanowienia §§ 94/948 niemieckiego kodeksu cywilnego z takim skutkiem, że nasza współwłasność w nowej rzeczy jest odtąd towarem zastrzeżonym w rozumieniu naszych warunków. Zezwala się zamawiającemu na zbycie towaru zastrzeżonego wyłącznie w normalnych kontaktach handlowych pod warunkiem, że on ze swoim klientem uzgodni również zastrzeżenie własności. Do innych decyzji odnośnie towaru zastrzeżonego, a szczególnie ustanowienia zastawu i przewłaszczenia na zabezpieczenie, zamawiający nie jest upoważniony. W wypadku dalszej sprzedaży zamawiający już w tym momencie przelewa na nas do czasu wykonania wszystkie roszczenia z przysługujących mu z dalszej sprzedaży wierzytelności i pozostałe roszczenia wobec swoich klientów ze wszystkimi prawami pobocznymi. Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć na nasze żądanie wszystkich informacji i dokumentów, które konieczne są do dochodzenia naszych praw wobec klientów zamawiającego.

Jeżeli towar zastrzeżony po obróbce z innymi towarami do nas nie należącymi zostanie przez zamawiającego zbyty, to cesja wierzytelności ceny sprzedaży odnosi się tylko do wysokości wartości rachunkowej naszego towaru zastrzeżonego. W wypadku gdy ta wartość przewyższa naszą wierzytelność solidarną o więcej niż 20%, to jesteśmy zobowiązani na wezwanie zamawiającego do zwolnienia zabezpieczeń według naszego uznania.

Dostawca ma prawo na koszt zamawiającego ubezpieczyć towar zastrzeżony przed kradzieżą, włamaniem, ogniem, wodą i innymi szkodami, o ile sam zamawiający nie udowodni zawarcia takiego ubezpieczenia.

Zamawiający będzie się obchodził z towarem zastrzeżonym troskliwie, konserwował go i niezwłocznie informował dostawcę o zajęciach ruchomości, konfiskacie, uszkodzeniu lub o utracie towaru zastrzeżonego.

Jeżeli stosownie do niniejszych postanowień o zastrzeżeniu własności mielibyśmy zastosować przepis o odebraniu towaru zastrzeżonego, to mamy prawo ten towar sprzedać z wolnej ręki lub na licytacji. Wycofanie towaru zastrzeżonego następuje do wysokości uzyskanego przychodu, najwyżej jednak do uzgodnionej ceny dostawy. Zastrzega się dalsze roszczenia odszkodowawcze, w szczególności odnośnie utraconego zysku.

13. Przechowywanie danych

Wraz z powstaniem kontaktu handlowego następuje z naszej strony gromadzenie danych w myśl niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych informatycznych.

14. Miejsce wykonania i właściwość miejscowa sądu

Miejscem wykonania dla dostaw i płatności, jak i właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających z umowy, jest dla obu stron Berlin. Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie. Wyklucza się stosowanie jednolitych ustaw z 17.7.1973 r. o międzynarodowej sprzedaży rzeczy ruchomych (niemiecki kodeks cywilny 1 73 I S 856), jak również o zawieraniu międzynarodowych umów kupna/sprzedaży rzeczy ruchomych (niemiecki kodeks cywilny 1 73 I S 868).